۱۳ فروردین ۱۳۹۹

وخامت اوضاع، پزشکان اسپانیایی را ناچار به گزینش‌ بیمارانی کرده‌است که از معالجه و درمان برخوردار می‌شوند

در اسپانیا، اتاق‌های مراقب ویژه در بیمارستان پر شده‌اند و قوانین جدید حکم می‌کند که مریض‌های جوان، با احتمال بهبودی بیشتر، به مریض‌های سالمند اولویت داده […]
همکاری با ما